نویسنده = امیرحسین حمیدیان
تعداد مقالات: 4
1. جداسازی و شناسایی مایکوباکتریوم بویس از نمونه‌های کشتارگاهی گاوهای توبرکولین مثبت استان اصفهان با استفاده از کشت میکروبی و تعیین هویت بیوشیمیائی

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 75-80

امیرحسین شاهمرادی؛ کیوان تدین؛ رضا عارف پژوهی؛ وحید نعمان؛ کیومرث سلیمانی بابادی


2. بررسی تجمع زیستی فلزات سنگین مس، کادمیم و آرسنیک در رسوب و آبزیان سد خداآفرین

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 72-80

مریم زارع رشکوئیه؛ امیرحسین حمیدیان؛ هادی پورباقر؛ سهراب اشرفی


3. ارزیابی غلظت فلزات در بافتهای مختلف جرد ایرانی با استفاده از روش آماری تجزیه به مؤلفه‌های اصلی (PCA)

دوره 28، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 10-17

امیرحسین حمیدیان؛ منوچهر خزاعی؛ افشین علیزاده شعبانی؛ سهراب اشرفی؛ سیدعلی اصغر میرجلیلی؛ عصمت اسمعیل زاده


4. بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک آبشش ماهی گورخری (Aphanius sophiae) در مسمومیت با آرسنیک و کادمیوم در شرایط آب شور و آب شیرین

دوره 27، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 57-67

معصومه آریایی؛ امیرحسین حمیدیان؛ سهیل ایگدری؛ سهراب اشرفی